نماد اصفهان
  • قوس فلکی آذر، نماد اصفهان

      نماد اصفهان نماد تعلیق بین خشکسالی و آبادانی است. در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۳ پس از پیشنهاد گزینش روز اصف ...

      نماد اصفهان نماد تعلیق بین خشکسالی و آبادانی است. در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۳ پس از پیشنهاد گزینش روز اصفهان از سوی دکتر شاهین سپنتا و استقبال برخی از سازمان‌های غیردولتی اصفهان از این پیشنهاد، تلاشی ...

    ادامه مطلب