قنات ها

شهرستان اردستان

نام طول (متر) عمق مادرچاه
(متر)
تعداد میله‌چاه فاصله مظهر تا محل
(متر)
دبی
(لیتر بر ثانبه)
ابراهیم‌آباد ۱۹۰۰ ۲۵ ۴۵ ۳۰ ۳
احمدآباد ۴۵۰ ۱۸ ۳۰ ۱۲ ۱٫۵
ارومبا ۶۰۰۰ ۴۵ ۱۵۰ ۲۵۰ ۱۴۵
اسماعیل‌آباد ۴۰۰ ۳۵ ۱۵ ۷ ۱
اشکستان ۳۵ ۶ ۷ ۱ ۱
اکبرآباد ۶۵۰ ۱۰ ۲۶ ۰٫۵ ۰٫۵
الله‌ویران ۹۵۰ ۱۲ ۴۰ ۶۵ ۳
امید گازان ۳۴۰۰ ۶۴ ۱۲۵ ۷۴۰۰ ۵۳
اورخی حیدریه ۷۵ ۶ ۱۱ ۳۲ ۱
اومی حیدریه ۳۳۰۰ ۴۷ ۳۴ ۷۵ ۱۸
آدی بیوک شهر ۴۵۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰ ۳
باب استان ۲۸۰۰ ۴۷ ۶۵ ۱۵۰۰ ۳۵
باگو ۳۲۰ ۱۲ ۱۸ ۸۵ ۱
بالا قلی ۸۵۰ ۱۸ ۲۸ ۳٫۵ ۸
۲۵۰ ۱۲ ۱۵ ۲۲ ۱
بزقوچان ۲۶۰۰ ۴۳ ۳۱ ۴۵ ۱۲
بغل راه ۲۱۰۰ ۴۵ ۴۷ ۷۰ ۲۲
بیداشک ۹۵۰ ۲۵ ۱۵ ۴۵ ۲٫۵
پرخوشه ۳۰۰ ۶ ۱۸ ۶ ۰٫۵
پشادوئیه ۱۲٫۵ ۲۰ ۱۲ ۵۰ ۱٫۵
ترکمنی بالا ۴۵۰ ۱۶ ۱۷ ۲۸ ۵
تقی بلاغی ۵۰۰ ۱۲ ۲۰ ۱۰ ۰٫۵
تل و بارگاه ۱۵۰۰ ۲۵ ۴۵ ۱۷ ۱٫۵
توتسک ۸۰۰ ۲۲ ۳۶ ۲۵ ۲
توتکان ۲۵۰ ۵ ۱۱ ۳ ۱
تورانه ۶۵۰ ۲۲ ۱۸ ۲۵ ۳
تورزن ۹۵۰ ۲۰ ۲۸ ۷۵ ۴
ثم ۵۵۰ ۳۲ ۲۸ ۲۳۰۰۰ ۹
جدید ۳۰۰ ۱۵ ۲۰ ۳ ۱۵
جلال‌آباد ۵۰۰ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۰٫۵
جمیل‌آباد ۷۰۰ ۱۸ ۳۵ ۳۰ ۲٫۵
جنت‌آباد ۸۰۰ ۱۶ ۱۵ ۲۵ ۰٫۵
جوشند ۱۵۰۰ ۲۶ ۲۹ ۲۸ ۰٫۵
چشمه‌حسن حیدریه ۶۵ ۳۵ ۲ ۲۳۰۰۰ ۴
چشمه‌نو ۱۸۰۰ ۳۵ ۸۵ ۲۲۰۰۰ ۵۵
چنار ۳۵ ۷ ۳ ۱۵ ۱۵
چنارچشمه ۳۵۰ ۱۴ ۱۲ ۵٫۵ ۳
حافظیه ۳۵۰ ۱۲ ۱۴ ۴۵ ۰٫۵
حج مزار ۵۵۰ ۲۰ ۳۲ ۶۵ ۳
حسن‌آباد مرکز ۱۷۰ ۱۸ ۴ ۱۴ ۲
حسن‌آباد ۹۵۰ ۱۷ ۲۵ ۱۶ ۰٫۵
حسین‌آباد گرگان ۹۵۰ ۲۸ ۲۶ ۶ ۲
حسین‌آباد لاکوهه ۲۹۵۰ ۶۵ ۸۷ ۲۲۰ ۶
حسین‌آباد ۵۵۰ ۱۶ ۱۸ ۱۸ ۰٫۵
حومه ۳۰۰ ۲۰ ۱۹ ۳۴ ۳
خسروآن ۳۵۰۰ ۴۰ ۶۸ ۲۴۰۰۰ ۶۰
خلیل‌آباد ۱۲۰۰ ۴۷ ۲۶ ۶۱ ۴٫۵
داودآباد ۲۵۰ ۱۷ ۱۲ ۱۵ ۳
دجنگ ۲۸۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۳
درقدم ۱۲۰۰ ۴۰ ۵۱ ۲۲ ۵٫۵
دره آقاحسین ۹۰۰ ۲۲ ۳۵ ۳۵۰ ۳٫۵
دهپابید ۲۵۰ ۱۲ ۱۱ ۱۵ ۰٫۵
دهچی حسین ابراهیم ۴۵۰ ۱۷ ۱۹ ۱ ۰٫۵
ده‌چی‌حسین‌آبادحاجی ۲۵۰ ۱۵ ۷ ۱۲ ۰٫۵
دوشنان ۲۵۰۰ ۳۷ ۶۰ ۵۵۰ ۴۵
دولت‌آباد ۵۵۰ ۱۶ ۲۰ ۴۲ ۱
رحمت‌آباد اسمعیل ۳۵۰ ۳۰ ۱۲ ۹۵ ۴
رشک مینو ۵۵۰ ۲۲ ۲۴ ۱۰۰ ۰٫۵
زابلی ۹۵۰ ۲۸ ۱۳ ۳۹ ۳
زاوه ۶۵۰ ۲۳ ۱۸ ۱۰ ۵
سرخگان علیا ۲۲۰۰ ۳۵ ۵۲ ۱۱۰۰۰ ۷
سرهنگ حیدریه ۲۰۰ ۵ ۱۲ ۲۱ ۶
سعیدی ۳۵۰۰ ۳۵ ۷۵ ۱۱۰۰۰ ۲۵
سهراب ۳۱۰۰ ۷۲ ۷۰ ۲۴۰۰۰ ۶۰
سهراب‌آباد ۳۵۰ ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۱
سوهان ۵۵۰ ۱۵ ۱۵ ۶ ۲
سیانک ۸۵۰ ۱۵ ۴۸ ۶۵ ۲
شاهنشاهی ۵۵۰ ۲۵ ۱۸ ۴۳ ۵
شورابه ۲۲۰۰ ۴۱ ۴۷ ۳۲۰۰۰ ۶۵
شیرینجه ۲۲۰۰ ۳۰ ۹۷ ۲۵۰ ۱۰
عباس قلی ۲۸۰ ۷ ۱۸ ۰٫۵ ۰٫۵
عباس‌آباد ۴۵۰ ۸ ۱۶ ۹٫۵ ۰٫۵
عشرت‌آباد حیدریه ۱۳۵۰ ۴۵ ۸ ۲۲۰ ۴
علی‌آباد ۵۵۰ ۱۸ ۲۳ ۱۶ ۱
فاریاب کم کوشک‌زنیان ۱۵۰ ۷ ۱۳ ۵٫۵ ۱
فالیزک جام ۴۲۰۰ ۳۸ ۶۵ ۴۰۰۰ ۴۰
فیض‌آباد ۲۲۵۰ ۳۵ ۹۵ ۱۵ ۱۲
قلائی ۵۰۰ ۱۲ ۲۸ ۲۴ ۱
کچورشاق ۲۲۰۰ ۲۶ ۲۷ ۹۰۰۰ ۲۶
کلنگان ۶۰۰ ۱۶ ۱۵ ۱۶ ۱
کله‌چشمه ۶۵۰ ۱۵ ۳۲ ۴۵ ۰٫۵
کوشک زر ۵۰۰ ۱۵ ۲۶ ۲۶ ۳
گزنون ۳۲۰ ۱۴ ۱۲ ۲۵ ۰٫۵
گل مجو ۵۵۰ ۲۵ ۱۹ ۳۵ ۲
گلستان ۳۵۰ ۲۵ ۱۴ ۹ ۰٫۵
گلشکنان ۹۰۰ ۲۰ ۳۵ ۴۲ ۶
لاجشک ۲۵۰ ۱۵ ۱۸ ۲۵ ۱٫۵
لاسیب ۴۰۰ ۱۵ ۲۴ ۲۲ ۴
لامحمود ۵۵۰ ۱۲ ۱۶ ۱ ۷
لکه‌دان ۳۰۰۰ ۲۷ ۱۳۰ ۷۰۰۰ ۵
لندور ۱۵۰۰ ۲۵ ۴۵ ۱۲۰ ۷
لیچ ۱۶۰ ۶ ۸ ۱ ۱٫۵
ماستبندی ۱۱۰۰ ۲۰ ۳۶ ۲۰ ۵
ماست‌بندیچه ۱۰۵۰ ۱۴ ۲۸ ۲۵ ۰٫۲
محمدآباد موغار ۴۲۰۰ ۷۲ ۱۰۵ ۱۵۰۰ ۲۵
محمدآباد ۴۵۰ ۲۵ ۲۲ ۱۳۰ ۱
محمدآبادمیرپنچ ۲۵۰ ۱۰ ۱۲ ۷۵ ۲
محمودآباد ۷۵۰ ۲۲ ۲۸ ۹ ۰٫۵
مزدآباد پایین ۱۹۰۰ ۴۰ ۶۳ ۸۸۰۰ ۰٫۵
مزدآباد ۲۰۰۰ ۲۹ ۶۰ ۸۷۰۰ ۷
مزدآبادبالا ۳۰۰۰ ۲۴ ۱۷۰ ۸ ۷
مزرعه آذرسخت ۳۵۰ ۲۲ ۱۵ ۱۲ ۱
مزرعه محمدخان ۴۵ ۲٫۵ ۳ ۲۲ ۱٫۲
مزرعه ملا ۴۵۰ ۲۵ ۱۵ ۶۰ ۶
مزرعه مهرآباد ۳۵۰ ۱۷ ۶ ۱۴ ۳
مسکله ۸۵۰ ۲۲ ۲۶ ۱۶٫۵ ۱٫۵
منظریه ۶۰۰ ۴۸ ۱۳ ۱۱ ۲
مه‌آباد ۵۲۰۰ ۷۲ ۲۷۵ ۳۰۰۰۰ ۲۲۰
مهدآباد ۱۰۰۰ ۲۵ ۲۸ ۶۵۰ ۲
مهر ۵۰۰۰ ۴۵ ۱۴۰ ۷۰۰۰ ۱۵
مهرآباد ۴۰۰ ۱۹ ۱۰ ۲۱ ۲
مهرویه ۷۰۰ ۱۷ ۲۸ ۱۷ ۳
مونیه سفلی ۳۵۰ ۱۶ ۲۳ ۶ ۲٫۵
مونیه علیا ۱۱۰۰ ۱۶ ۲۷ ۲۲ ۱
ناصریه ۶۵۰ ۵۰ ۲۱ ۴۰ ۲٫۱
نجف‌آباد ۴۵۰ ۱۲ ۲۵ ۲۲ ۰٫۵
نصرت‌آباد ۸۰۰ ۱۷ ۹ ۱۶ ۱
نی‌نی ۱۳۰۰ ۲۲ ۲۱ ۳۰ ۲
همت‌آباد شورآب ۷۵۰ ۹ ۵۸ ۲۵۰ ۸
همت‌آباد ۱۵۵۰ ۴۰ ۲۳ ۱۲ ۵
ومکان ۱۰۰۰ ۲۸ ۲۹ ۷۵ ۴
یکه چاه ۴۵ ۱۵ ۱ ۲۳۰۰۰ ۴

 

درباره نویسنده

پست های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *