قنات ها
  • شهرستان اردستان نام طول (متر) عمق مادرچاه (متر) تعداد میله‌چاه فاصله مظهر تا محل (متر) دبی (لیتر بر ثانبه ...

    شهرستان اردستان نام طول (متر) عمق مادرچاه (متر) تعداد میله‌چاه فاصله مظهر تا محل (متر) دبی (لیتر بر ثانبه) ابراهیم‌آباد ۱۹۰۰ ۲۵ ۴۵ ۳۰ ۳ احمدآباد ۴۵۰ ۱۸ ۳۰ ۱۲ ۱٫۵ ارومبا ۶۰۰۰ ۴۵ ۱۵۰ ۲۵۰ ۱۴۵ اسماعیل‌آبا ...

    ادامه مطلب