موزه های اصفهان

موزه های اصفهان

ردیف

نام    موزه یا بنای تاریخی

محتوای    موزه

متولی

سال    تأسیس یا دوره تاریخی

ساعت    بازدید

روزهای    تعطیل

بهای    بلیط (ریال)

نشانی

تلفن

۱

عمارت    دارالبطیخ

بنای    تاریخی (مقبره خواجه نظام الملک)

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سلجوقی

با    هماهنگی

ـ

ـ

اصفهان    خیابان ولیعصر

۴۴۶۴۳۹۷-۰۳۱۱

۲

خانه    قزوینی ها

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

صفویه

(ساختمان    اداری) با هماهنگی

جمعه    ها و تعطیلات رسمی و ایام سوگواری

۲.۰۰۰

اصفهان    ـ خیابان ابن سینا ـ میدان شهشهان

۶-۴۴۷۵۹۰۵-۰۳۱۱

۳

موزه    چهلستون

تاریخی،    هنری

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۱۶    هـ . ش

۹ الی    یک ساعت قبل از اذان مغرب

ایام    سوگواری

۵.۰۰۰

اصفهان    ـ خیابان استانداری ـ کاخ موزه چهلستون

۲۲۲۰۱۸۱-۲۲۲۲۶۸۶-۰۳۱۱

۴

موزه    هنرهای تزیینی (رکیب خانه)

هنرهای سنتی و تزیینی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۷۵    هـ . ش

۸ الی    ۱۴

جمعه    ها و ایام سوگواری

۳.۰۰۰

اصفهان    ـ خیابان استانداری ـ عمارت رکیب خانه

۲۲۱۸۶۰۶-۰۳۱۱

۵

موزه    کلیسای وانک

معماری،تاریخی

خلیفه گری ارامنه

۱۹۰۶    م

۸ الی    ۱۲:۳۰
۱۴ الی۱۷

جمعه    ها و ایام سوگواری

۱۰.۰۰۰

اصفهان    ـ خیابان نظر شرقی ـ کوچه کلیسای وانک

۶۲۴۳۴۷۱-۲-۰۳۱۱

۶

موزه    هنرهای معاصر

آثار    هنرهای معاصر

شهرداری

۱۳۷۳    هـ . ش

۹ الی    ۱۱
۱۶ الی    ۱۹

ایام    سوگواری ـ اعیاد

۲.۰۰۰

اصفهان    ـ خیابان استانداری

۲۲۲۹۱۲۱-۰۳۱۱

۷

موزه    آموزش و پرورش

اسناد    و مدارک تعلیم و تربیت

آموزش    و پرورش

۱۳۷۹    هـ . ش

۹ الی    ۱۷

جمعه    ها و ایام سوگواری

رایگان

اصفهان    ـ خیابان شمس آبادی ـ چهار راه شیخ بهایی ـ کوچه عطاالملک دهش

۲۳۳۴۸۱۶-۰۳۱۱

۸

موزه    تاریخ طبیعی

علمی(نمونه    انواع جانواران و گیاهان

شهرداری

۱۳۶۷    هـ . ش

۹ الی    ۱۷

ایام    سوگواری

۱۰.۰۰۰

اصفهان    ـ تقاطع خیابان سپه و استانداری ـ عمارت تالار تیموری

۲۲۲۲۰۲۶-۰۳۱۱

۹

مسجد    امام

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۲۰    هـ . ق

۹ الی    ۱۶:۳۰

جمعه    ها ـ ایام سوگواری

۵.۰۰۰

اصفهان    ـ میدان امام

۲۲۲۲۱۷۴-۰۳۱۱

۱۰

مسجد    جامع

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قرن    سوم هجری

۸ الی    ۱۶

ندارد

۵.۰۰۰

اصفهان    ـ میدان قیام ـ خیابان علامه مجلسی

۴۴۵۶۴۰۰-۰۳۱۱

۱۱

مسجد    شیخ لطف الله

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۰۱۱    هـ . ق

۹ الی    ۱۶:۳۰

ایام    سوگواری ـ نماز ظهر

۴.۰۰۰

اصفهان    ـ میدان امام

۲۲۲۵۴۸۶-۰۳۱۱

۱۲

آتشگاه

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ساسانی

۹ الی    ۱۶:۳۰

ندارد

۳.۰۰۰

اصفهان    ـ خیابان آتشگاه جاده نجف آباد

۷۷۳۱۱۱۰-۰۳۱۱

۱۳

عمارت    عالی قاپو

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۰۰۶    هـ . ق

۹ الی    ۱۶:۳۰

ندارد

۵.۰۰۰

اصفهان    ـ میدان امام

۲۲۲۲۱۷۳-۰۳۱۱

۱۴

عمارت    هشت بهشت

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۰۸۵    هـ . ق

۹ الی    ۱۶:۳۰

ندارد

۳.۰۰۰

اصفهان    ـ چهار باغ ـ خیابان هشت بهشت

۲۲۲۵۹۵۸-۰۳۱۱

۱۵

منارجنبان(مقبره    عمو عبدالله کاردلانی)

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قرن ۷    و ۸ هجری قمری

۹ الی    ۱۶:۳۰

ندارد

۵.۰۰۰

اصفهان    ـ خیابان آتشگاه

۷۷۱۶۰۶۶-۰۳۱۱

۱۶

خانه    شیخ الاسلام

بنای    تاریخی ـ هنرهای سنتی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

صفویه

کارگاه    صنایع دستی

ایام    تعطیل رسمی

ـ

اصفهان    ـ چهار راه تختی ـ ابتدای خیابان عبد الرزاق ـ ـ کوچه پرشیا

۲۲۲۹۹۵۴-۰۳۱۱

۱۷

مدرسه    چهار باغ

بنای    تاریخی

اوقاف    و امور خیریه

۱۱۱۲    هـ . ق

بازدید    ندارد

ـ

ـ

اصفهان    ـ خیابان چهار باغ عباسی

۲۲۲۲۱۷۲-۰۳۱۱

۱۸

عمارت    دار البطیخ

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سلجوقی    (مقبره نظام الملک)

در    اختیار متولی می باشد

ـ

ـ

اصفهان    ـ خیابان ولیعصر

۴۴۶۲۳۹۰-۰۳۱۱

۱۹

بقعه    پیر بکران

بنای    تاریخی

سازمان میراث فرهنگی،    صنایع دستی و گردشگری

ایلخانی

بازدید    عمومی ندارد

ـ

رایگان

لنجان    ـ شهر پیر بکران

۴۴۶۲۳۹۰-۰۳۱۱

۲۰

باغ فین

تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۴۶    هـ . ش

۸ الی    ۱۸

روزهای    تعطیل ـ ایام سوگواری

ـ

در    حال حاظر به علت تعمیرات تعطیل می باشد.

ـ

۲۱

تپه سیلک

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ـ

۸ الی    ۱۷

ندارد

۲.۰۰۰

کاشان    ـ منطقه باستانی سیلک

۴۲۲۴۹۶۹-۰۳۶۱

۲۲

خانه    عامریها

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

زندیه    و قاجاریه

۸:۳۰    الی ۱۷:۳۰

ایام    سوگواری

۳.۰۰۰

کاشان    ـ خیابان علوی

۴۲۲۴۰۰۸-۰۳۶۱

۲۳

موزه    ملی کاشان

باستان    شناسی مردم شناسی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۴۶    هـ . ش

ـ

ـ

در    حال حاظر تعطیل می باشد

کاشان    باغ فین

۳۲۰۰۱-۰۳۶۱

۲۴

خانه    طباطبایی ها

تاریخی

شهرداری

۱۳۷۶    هـ . ش

۸ الی    ۱۸

ایام    سوگواری

۵.۰۰۰

کاشان  ـ خیابان علوی ـ محله سلطان امیر احمد ـ جنب    امامزاده امیر احمد

ـ

۲۵

چشمه    سلیمانیه

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

صفویه

فقط ایام    نوروز

فقط ایام    نوروز

رایگان

کاشان    ـ فین

۳۲۰۰۴-۰۳۶۱

۲۶

مسجد    و مدرسه آقا بزرگ

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قاجاریه

۸:۳۰    الی ۱۷

ایام    سوگواری

۳.۰۰۰

کاشان    ـ مسجد آقا بزرگ

۴۲۲۰۷۰۶-۰۳۶۱

۲۷

خانه    عباسیان

بنای    تاریخی

شهرداری

قاجاریه

۸ الی    ۱۸

ایام    سوگواری رسمی و
دوشنبه ها

۵.۰۰۰

کاشان    ـ خیابان علوی

۳۸۴۰۰-۰۳۶۱

۲۸

خانه    آل یاسین

بنای    تاریخی

شهرداری

قاجاریه

۸ الی    ۱۸

ایام    سوگواری رسمی و
دوشنبه    ها

۵.۰۰۰

کاشان    ـ خیابان امام خمینی

۳۰۴۷۷-۰۳۶۱

۲۹

خانه    بروجردی ها

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قاجاریه

۸:۳۰    الی۱۷

ایام    سوگواری

۳.۰۰۰

کاشان    ـ خانه بروجردی ها

۲۵۹۹۹-۰۳۶۱

۳۰

موزه    مردم شناسی نایین

مردم    شناسی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۷۳    هـ . ش

۸ الی    ۱۷

ایام    سوگواری

۳.۰۰۰

نایین    ـ خیابان مسجد جامع ـ روبروی مسجد جامع

۲۲۵۳۶۲۱-۰۳۲۳

۳۱

مصلای    نایین

بنای    تاریخی

سازمان    اوقاف و امور خیریه

قاجاری

بستگی    به بازدیدکننده دارد

ایام    سوگواری و روزهای تعطیل رسمی

رایگان

نایین    ـ مصلای نایین

ـ

۳۲

مسجد    جامع نایین

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قرن ۲    تا ۴ هـ . ق

۸ الی    اذان مغرب

ایام    سوگواری

۳.۰۰۰

نایین    ـ مسجد جامع نایین

۲۲۵۳۱۲۶-۰۳۲۳

۳۳

مسجد    جامع اردستان

بنای    تاریخی

سازمان    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۲۸۵    هـ . ق

۹ الی    اذان مغرب

جمعه    ها و ایام سوگواری

۲.۰۰۰

اردستان    ـ مسجد جامع اردستان

۵۲۴۶۰۹۰-۰۳۶۲

۳۴

مسجد    جامع نطنز

بنای    تاریخی

سازمان میراث فرهنگی،    صنایع دستی و گردشگری

۳۸۹    هـ . ق (دیلمیان)

۹ الی    ۱۶:۳۰

دوشنبه

۳.۰۰۰

نطنز    ـ مسجد جامع نطنز

۴۲۴۳۱۸۶-۰۳۶۲

۳۵

موزه    مردم شناسی ابیانه

مردم    شناسی

سازمان میراث فرهنگی،    صنایع دستی و گردشگری

۱۳۸۵    هـ . ش

۹ الی    ۱۶:۳۰

ایام    سوگواری رسمی و دوشنبه ها

۲.۰۰۰

نطنز    ـ روستای تاریخی ابیانه

۴۳۶۲۵۱۸-۰۳۶۲

۳۶

مسجد    جامع گلپایگان

بنای    تاریخی

سازمان میراث فرهنگی،    صنایع دستی و گردشگری

۵۰۸    هـ . ق

۸ الی    نماز مغرب و عشاء

جمعه    ها و ایام سوگواری

رایگان

گلپایگان    ـ مسجد جامع گلپایگان

۳۲۲۲۴۴۸-۰۳۷۲

۳۷

مسجد    جامع زواره

بنای    تاریخی

سازمان میراث فرهنگی،    صنایع دستی و گردشگری

۵۵۰    هـ . ق

۹ الی    اذان مغرب

جمعه    ها و ایام سوگواری

۲.۰۰۰

زواره    ـ مسجد جامع

۵۳۷۳۱۹۰-۰۳۶۲

۳۸

خانه    دکتر صالحی

بنای    تاریخی

سازمان میراث فرهنگی،    صنایع دستی و گردشگری

۱۳۸۴    هـ . ش

۷:۳۰    الی ۱۴:۳۰

جمعه    ها

رایگان

چادگان    ـ خانه تاریخی برومند

۴۷۲۲۰۱۰-۰۳۷۲

۳۹

موزه    مردم شناسی گز (موزه خصوصی آقای  فروتن )

بنای    تاریخی

خصوصی

۱۳۸۳    هـ . ش

با    هماهنگی

جمعه    ها ـ ایام سوگواری

رایگان

اصفهان    ـ گزبرخوار ـ بلوار معلم ـ اول خیابان سپاه ـ فرهنگسرای ادیب برومند

۵۷۲۲۹۷۶-۰۳۱۲

۴۰

موزه    برزک

بنای    تاریخی

شهرداری

۱۳۸۶    هـ . ش

۱۷ الی    ۱۹ بقیه ساعات با هماهنگی
جمعه    ها ۹ الی ۱۲
و ۱۶    الی ۱۹

ایام    سوگواری

۳.۰۰۰

برزک ـ    موزه برزک

۳۴۷۲۹۰۵-۰۳۶۲

۴۱

موزه    انارک

حمام    قدیمی

شهرداری

۱۳۸۷    هـ . ش

۹ الی    ۱۲
۱۶ الی    ۱۹

ایام    سوگواری

۳.۰۰۰

انارک    ـ موزه انارک

۲۳۵۳۳۵۴-۰۳۲۴

درباره نویسنده

پست های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *