قنات ها

شهرستان اردستان

نامطول (متر)عمق مادرچاه
(متر)
تعداد میله‌چاهفاصله مظهر تا محل
(متر)
دبی
(لیتر بر ثانبه)
ابراهیم‌آباد۱۹۰۰۲۵۴۵۳۰۳
احمدآباد۴۵۰۱۸۳۰۱۲۱٫۵
ارومبا۶۰۰۰۴۵۱۵۰۲۵۰۱۴۵
اسماعیل‌آباد۴۰۰۳۵۱۵۷۱
اشکستان۳۵۶۷۱۱
اکبرآباد۶۵۰۱۰۲۶۰٫۵۰٫۵
الله‌ویران۹۵۰۱۲۴۰۶۵۳
امید گازان۳۴۰۰۶۴۱۲۵۷۴۰۰۵۳
اورخی حیدریه۷۵۶۱۱۳۲۱
اومی حیدریه۳۳۰۰۴۷۳۴۷۵۱۸
آدی بیوک شهر۴۵۰۱۲۱۲۲۰۳
باب استان۲۸۰۰۴۷۶۵۱۵۰۰۳۵
باگو۳۲۰۱۲۱۸۸۵۱
بالا قلی۸۵۰۱۸۲۸۳٫۵۸
۲۵۰۱۲۱۵۲۲۱
بزقوچان۲۶۰۰۴۳۳۱۴۵۱۲
بغل راه۲۱۰۰۴۵۴۷۷۰۲۲
بیداشک۹۵۰۲۵۱۵۴۵۲٫۵
پرخوشه۳۰۰۶۱۸۶۰٫۵
پشادوئیه۱۲٫۵۲۰۱۲۵۰۱٫۵
ترکمنی بالا۴۵۰۱۶۱۷۲۸۵
تقی بلاغی۵۰۰۱۲۲۰۱۰۰٫۵
تل و بارگاه۱۵۰۰۲۵۴۵۱۷۱٫۵
توتسک۸۰۰۲۲۳۶۲۵۲
توتکان۲۵۰۵۱۱۳۱
تورانه۶۵۰۲۲۱۸۲۵۳
تورزن۹۵۰۲۰۲۸۷۵۴
ثم۵۵۰۳۲۲۸۲۳۰۰۰۹
جدید۳۰۰۱۵۲۰۳۱۵
جلال‌آباد۵۰۰۱۶۱۸۲۰۰٫۵
جمیل‌آباد۷۰۰۱۸۳۵۳۰۲٫۵
جنت‌آباد۸۰۰۱۶۱۵۲۵۰٫۵
جوشند۱۵۰۰۲۶۲۹۲۸۰٫۵
چشمه‌حسن حیدریه۶۵۳۵۲۲۳۰۰۰۴
چشمه‌نو۱۸۰۰۳۵۸۵۲۲۰۰۰۵۵
چنار۳۵۷۳۱۵۱۵
چنارچشمه۳۵۰۱۴۱۲۵٫۵۳
حافظیه۳۵۰۱۲۱۴۴۵۰٫۵
حج مزار۵۵۰۲۰۳۲۶۵۳
حسن‌آباد مرکز۱۷۰۱۸۴۱۴۲
حسن‌آباد۹۵۰۱۷۲۵۱۶۰٫۵
حسین‌آباد گرگان۹۵۰۲۸۲۶۶۲
حسین‌آباد لاکوهه۲۹۵۰۶۵۸۷۲۲۰۶
حسین‌آباد۵۵۰۱۶۱۸۱۸۰٫۵
حومه۳۰۰۲۰۱۹۳۴۳
خسروآن۳۵۰۰۴۰۶۸۲۴۰۰۰۶۰
خلیل‌آباد۱۲۰۰۴۷۲۶۶۱۴٫۵
داودآباد۲۵۰۱۷۱۲۱۵۳
دجنگ۲۸۰۱۲۱۰۲۳
درقدم۱۲۰۰۴۰۵۱۲۲۵٫۵
دره آقاحسین۹۰۰۲۲۳۵۳۵۰۳٫۵
دهپابید۲۵۰۱۲۱۱۱۵۰٫۵
دهچی حسین ابراهیم۴۵۰۱۷۱۹۱۰٫۵
ده‌چی‌حسین‌آبادحاجی۲۵۰۱۵۷۱۲۰٫۵
دوشنان۲۵۰۰۳۷۶۰۵۵۰۴۵
دولت‌آباد۵۵۰۱۶۲۰۴۲۱
رحمت‌آباد اسمعیل۳۵۰۳۰۱۲۹۵۴
رشک مینو۵۵۰۲۲۲۴۱۰۰۰٫۵
زابلی۹۵۰۲۸۱۳۳۹۳
زاوه۶۵۰۲۳۱۸۱۰۵
سرخگان علیا۲۲۰۰۳۵۵۲۱۱۰۰۰۷
سرهنگ حیدریه۲۰۰۵۱۲۲۱۶
سعیدی۳۵۰۰۳۵۷۵۱۱۰۰۰۲۵
سهراب۳۱۰۰۷۲۷۰۲۴۰۰۰۶۰
سهراب‌آباد۳۵۰۱۵۱۷۱۸۱
سوهان۵۵۰۱۵۱۵۶۲
سیانک۸۵۰۱۵۴۸۶۵۲
شاهنشاهی۵۵۰۲۵۱۸۴۳۵
شورابه۲۲۰۰۴۱۴۷۳۲۰۰۰۶۵
شیرینجه۲۲۰۰۳۰۹۷۲۵۰۱۰
عباس قلی۲۸۰۷۱۸۰٫۵۰٫۵
عباس‌آباد۴۵۰۸۱۶۹٫۵۰٫۵
عشرت‌آباد حیدریه۱۳۵۰۴۵۸۲۲۰۴
علی‌آباد۵۵۰۱۸۲۳۱۶۱
فاریاب کم کوشک‌زنیان۱۵۰۷۱۳۵٫۵۱
فالیزک جام۴۲۰۰۳۸۶۵۴۰۰۰۴۰
فیض‌آباد۲۲۵۰۳۵۹۵۱۵۱۲
قلائی۵۰۰۱۲۲۸۲۴۱
کچورشاق۲۲۰۰۲۶۲۷۹۰۰۰۲۶
کلنگان۶۰۰۱۶۱۵۱۶۱
کله‌چشمه۶۵۰۱۵۳۲۴۵۰٫۵
کوشک زر۵۰۰۱۵۲۶۲۶۳
گزنون۳۲۰۱۴۱۲۲۵۰٫۵
گل مجو۵۵۰۲۵۱۹۳۵۲
گلستان۳۵۰۲۵۱۴۹۰٫۵
گلشکنان۹۰۰۲۰۳۵۴۲۶
لاجشک۲۵۰۱۵۱۸۲۵۱٫۵
لاسیب۴۰۰۱۵۲۴۲۲۴
لامحمود۵۵۰۱۲۱۶۱۷
لکه‌دان۳۰۰۰۲۷۱۳۰۷۰۰۰۵
لندور۱۵۰۰۲۵۴۵۱۲۰۷
لیچ۱۶۰۶۸۱۱٫۵
ماستبندی۱۱۰۰۲۰۳۶۲۰۵
ماست‌بندیچه۱۰۵۰۱۴۲۸۲۵۰٫۲
محمدآباد موغار۴۲۰۰۷۲۱۰۵۱۵۰۰۲۵
محمدآباد۴۵۰۲۵۲۲۱۳۰۱
محمدآبادمیرپنچ۲۵۰۱۰۱۲۷۵۲
محمودآباد۷۵۰۲۲۲۸۹۰٫۵
مزدآباد پایین۱۹۰۰۴۰۶۳۸۸۰۰۰٫۵
مزدآباد۲۰۰۰۲۹۶۰۸۷۰۰۷
مزدآبادبالا۳۰۰۰۲۴۱۷۰۸۷
مزرعه آذرسخت۳۵۰۲۲۱۵۱۲۱
مزرعه محمدخان۴۵۲٫۵۳۲۲۱٫۲
مزرعه ملا۴۵۰۲۵۱۵۶۰۶
مزرعه مهرآباد۳۵۰۱۷۶۱۴۳
مسکله۸۵۰۲۲۲۶۱۶٫۵۱٫۵
منظریه۶۰۰۴۸۱۳۱۱۲
مه‌آباد۵۲۰۰۷۲۲۷۵۳۰۰۰۰۲۲۰
مهدآباد۱۰۰۰۲۵۲۸۶۵۰۲
مهر۵۰۰۰۴۵۱۴۰۷۰۰۰۱۵
مهرآباد۴۰۰۱۹۱۰۲۱۲
مهرویه۷۰۰۱۷۲۸۱۷۳
مونیه سفلی۳۵۰۱۶۲۳۶۲٫۵
مونیه علیا۱۱۰۰۱۶۲۷۲۲۱
ناصریه۶۵۰۵۰۲۱۴۰۲٫۱
نجف‌آباد۴۵۰۱۲۲۵۲۲۰٫۵
نصرت‌آباد۸۰۰۱۷۹۱۶۱
نی‌نی۱۳۰۰۲۲۲۱۳۰۲
همت‌آباد شورآب۷۵۰۹۵۸۲۵۰۸
همت‌آباد۱۵۵۰۴۰۲۳۱۲۵
ومکان۱۰۰۰۲۸۲۹۷۵۴
یکه چاه۴۵۱۵۱۲۳۰۰۰۴

 

درباره نویسنده

پست های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *